L’acta de la reunió de la Junta Directiva de l’AMPA del passat 25 de maig la podeu llegir  a continuació i en format PDF.

ACTA JUNTA MAIG 2015

Lloc de reunió: Biblioteca
Dia: 28/05/2015
Hora inici/fi: 19.00h. – 21.15h.

Assistens:

Nom Càrrec
 • Roger Cardellach
 • Mandi  Pérez
 • Mireia Romera
 • Pere Corella
 • Montse Pérez
 • Maite Martínez
 • Mª Dolors Brocal
 • President
 • Vicepresidenta
 • Tresorera
 • Vocal menjador
 • Vocal de comunicació
 • Vocal de festes
 • Vocal Ampa Activa

 

A més, hi ha assistit els membres de la nova Junta de l’Ampa que es constituirà a principis del curs vinent:

Nom Càrrec
 • Josep Latorre
 • Xavier Jané
 • Eva de las Heras
 • Vanessa Santos
 • Alejandra Olivera
 • Alba Aroztegui
 • President
 • Secretari
 • Tresorera
 • Vocal d’extraescolars
 • Vocal Hort
 • Adjunta Tresoreria

Han excusat la seva absència:

Nom Càrrec
 • Provi Ortiz
 • Esther Giménez
 • Haritz Ferrando
 • Lidia Cazorla
 • Vocal d’extraescolars
 • Secretària
 • Vocal Camí Escolar (Nova Junta)
 • Vocal Comunicació (Nova Junta)

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació d’un augment de la quota anual.
 2. Encàrrec de confecció del pressupost pel curs entrant.
 3. Ratificar la contractació de la coordinadora pel curs vinent i crear un equip de treball que defineixi les seves tasques.
 4. Aprovació de l’acta de l’Assemblea Extraordinària del dia 15/05/15
 5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

El Josep Latorre obre la sessió exposant la situació de transició que viu actualment l’AMPA, agraeix la col·laboració de l’actual Junta i li demana un darrer esforç. També fa esment que és important aprofitar la motivació dels membres de la propera Junta.

1.       Quota Anual Ampa:

Actualment, l’Ampa té entre 220-230 socis. Amb la quota actual (30 €/família), l’any vinent es disposaria de 6.600 €. Aquesta quantitat és del tot insuficient per cobrir les despeses anuals (el cost anual de la coordinadora del migdia és d’uns 5.500 €).

Amb un increment anual de 15 €/família s’obtindrien 3.300 €. Tot i que és molt possible que no sigui suficient, haurem de mirar d’ajustar-nos al màxim.

La Mireia explica que la Vocalia de Tresoreria no posava fre a les despeses, i que qui ho feia directament era la Junta. Tot i que el fet de limitar les despeses de l’Ampa només s’ha hagut de fer en les darrers mesos.

El Roger comenta que durant el curs, s’obren línees de subvenció per projectes. Durant el passat curs es va sol·licitar una subvenció per la instal·lació del reg automàtic a l’hort (50 €).

La Montse Pérez diu que per aconseguir aquestes subvencions s’han de presentar molts papers i que és força complicat i  s’ofereix a facilitar a la nova Junta el mails amb la informació de les subvencions. El Roger diu que ens hauríem d’adreçar al PAME i a Ensenyament per obtenir informació.

Finalment, s’aprova per unanimitat l’increment de 15 €, passant doncs la quota anual de l’AMPA a 45 €/família a partir del curs 15/16.

Si arribem als 250 socis, obtindrem 11.250 €, una meitat per la coordinadora de migdia i l’altre meitat per les altres despeses anuals, com per exemple, les diverses festes.

2.       Encàrrec de confecció del pressupost pel curs entrant:

El Josep Latorre demana a la Eva de las Heras (nova tresorera) i a la Maite Martínez (Vocal Festes) la confecció d’un pressupost previ pel curs 15/16.

La Mireia diu que el millor seria demanar a les diferents vocalies (festes i extraescolars, bàsicament) l’import de despeses que preveien durant el curs, tot i que al final sempre ho acabava fent ella mirant l’import que s’havia pressupostat l’any anterior.

Aquest pressupost previ només vol ser una aproximació i, al llarg del curs, ja ens anirem ajustant.

El Pere Corella comenta que serà difícil (vist el nivell de despeses que té l’AMPA) que es pugui quadrar el pressupost.

El Josep Latorre diu que la intenció és saber, en el moment 0 (inici de curs), quina quantitat hi ha a Caixa i la  previsió de despeses i ingressos de l’AMPA. A partir d’aquí junt amb el pressupost previ, anar desenvolupant el Compte d’Explotació.

La idea és que al final del curs el resultat sigui 0 i que serà important no passar-nos dels imports totals pressupostats. Si en alguna partida es superior, s’haurà de retallar d’una altra.

El Roger explica que sempre s’ha intentat tenir uns 2.000/3.000 € com a estalvi de l’AMPA per possibles imprevistos i el Pere diu que està aprovat en Junta.

S’aprova que la Eva de las Heras i la Maite Martínez confeccionaran el pressupost comentat.

La Eva de las Heras comenta que l’Alba Aroztegui  serà la adjunta a la Vocalia de Tresoreria.

3.       Ratificar la contractació de la coordinadora pel curs vinent i crear un equip de treball que defineixi les seves tasques:

Actualment, l’AMPA té contractada una Coordinadora  10h./setmanals.

El Josep Latorre explica que s’hauria de confeccionar una Fitxa del Lloc de Treball d’aquesta figura. Aquest document hauria de incloure la definició de les tasques que efectua, com per exemple:

 • Control activitat extraescolars de migdia
 • Trucades per controlar impagats
 • Gestió correus electrònics
 • Base de Dades d’activitats extraescolars
 • Control i confecció llistats nens
 • Altres tasques puntuals que es derivin de la organització de festes

El Josep Latorre diu que els objectius d’aquesta Fitxa son la valoració del lloc de treball, deixar definides i explicades les tasques que es realitzen per que en un futur ho pugui realitzar qualsevol persona, així com justificar les 10 h/setmanals.

El Roger diu que el passat mes de febrer es va fer un document, anomenat Guia de Tasques, on es detallaven les feines de la Coordinadora. També explica que des de la incorporació d’aquesta figura, ell va quedar molt alliberat de trucades i mails relacionats amb incidències amb Serunion, Extraescolars, relació amb l’escola, consultes de pares…  També es veritat que es va contractar aquesta persona per evitar al màxim les incidències derivades dels serveis oferts.

S’acorda que el Josep Latorre i el Roger elaboraran la Fitxa del Lloc de Treball.

4.       Aprovació de l’acta de l’Assemblea Extraordinària del dia 15/05/15

S’aprova l’acta de l’Assemblea Extraordinària del dia 15/05/15 i la seva publicació al blog .

5.       Escrit benvinguda

El Josep Latorre explica que a l’escrit de benvinguda que es publicarà al blog, s’exposa que la intenció de la nova Junta no es fer un canvi radical en la manera de funcionar, però si anar introduint petites millores en el funcionament de l’AMPA. Com a primera mesura, es publicarà al blog  les actes i acords, amb el que es pretén incrementar la informació facilitada al col·lectiu de pares i mares de l’escola.

Es vol intentar que el proper mes de octubre ja quedin definides les festes que oferirem i que es puguin “ofertar” amb temps suficient per que es presentin grups de voluntaris.

Així mateix, el Josep Latorre comenta que no cal que la gent es comprometi per tot un curs. La idea seria obtenir col·laboracions puntuals de pares i mares que no estiguin directament a la Junta, com per exemple:

 • Formar grups de pares que s’encarreguin d’organitzar una festa en concret, i només aquella.
 • Aconseguir un pare/mare advocat que pugui fer un estudi dels estatuts de l’AMPA per saber els drets i deures que tenim com a Associació.
 • Etc,….

6.       Torn obert:

 • Renovació del membre de la Junta de l’AMPA que va als Consells Escolars: Actualment la Mandi representa a l’AMPA i queda una reunió del Consell Esclar abans de finalitzar el present curs escolar.

El Josep Latorre li demana a la Mandi si pot fer un últim esforç i anar també a la primera reunió del curs 15/16. La Mandi accepta la proposta del Josep Latorre.

 • Horari reunions Junta: Es proposaran diferents horaris de reunió per veure quin va millor a la majoria dels membres.
 • Finalització primera promoció de l’escola El Vapor: La Mandi exposa que el proper any hi haurà curs que acabarà l’escola. I es pregunta si l’AMPA té intenció de fer alguna cosa. Es comenta que, faci el que es faci, marcarà una mica la pauta pels propers cursos que finalitzin. Es pensa que serà l’escola qui prendrà la iniciativa en aquest tema.

Acords

 • S’aprova l’increment de la quota anual de l’Ampa
 • S’aprova la confecció d’un Pressupost previ pel curs 15/16
 • S’aprova l’acta de l’Assemblea Extraordinària i la seva publicació al blog, així com la publicació de l’escrit de benvinguda.
 • S’aprova la confecció d’una Fitxa del Lloc de Treball

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del  president.

El secretari, Vist-i-plau                                                        (segell de l’AMPA) El president,