Si vols el protocol en pdf clic aquí (pàg 1) i aquí pàg 2

L’horari de  es oficines  per L’atenció   a  las famílies  és:  de  8.30 a  14h    de  15 a  17.30h (de dilluns  a  dijous) els divendres de 8 a 15h, el telèfon és el 937.806.892, fax 937.333.207.

PREUS VIGENTS CURS 2013-2014

PREU  MENÚ  FIXE
6,20 €
PRELU MENU ESPORADIC (TIQUETS)
7,12€
Descompte per ABSÈNCIA JUSTIFICADA
-1,18 €
Pels nens NO becats

SERVEI DE VENDA DE TIQUETS

En el cas que el vostre nen/a, no faci (ús continuat del servei de menjador, és OBLIGATORI que, per tal de poder fer ús, es deixi un tiquet a Ia bústia del menjador abans de les 12h del matí del dia que es necessiti fer-ne ús, en el cas que NO es deixi el tiquet a Ia bústia, NO ES PODRA FER US DEL SERVEI.

 

La compra de tiquets es pot fer de dues maneres diferents:

 

Comprar els tiquets directament a l’oficina, amb diners en efectiu.

Comprar els tiquets als caixers automàtics de  es oficines de La Caixa de Pensions

 

1.-Sempre s’haurà d’utilitzar un caixer automàtic de LA CAIXA (mai per finestreta).

2.-Un cop davant del caixer automàtic, haurem d’introduir Ia tarja de crèdit o dèbit on vulgueu rebre el càrrec (és possible l’(is de qualsevol tarja bancària). Els clients de La Caixa també poden fer servir Ia llibreta del compte.

3.-Desprès de fer el procés  de validació de Ia tarja (introducció del codi PIN), haurem d’anar al menú “ALTRES OPERACIONS”.

4.- A continuació anar a “PAGAMENTS”

5.- A continuació anar a “COL.LEGIS IMATRICULES”. 6.- A continuació anar a “AMB EL CODI D’ENTITAT”.

7.-Aquí haurem d’inserir al codi d’entitat assignat per SERUNION de 7 dígits:

 

EL VAPOR:   0253633

 

8.-Un cop s’hagi inserit el codi de l’entitat apareixerà en pantalla el nom del col.legi I un concepte genèric de Serunión. 9.- A continuació haurem d’inserir l’import que volem pagar i el remitent que ho fa (en aquest cas, nom de l’alumne). 10.- Finalment validarem l’operació I el sistema ens generarà dos comprovants de pagament: un per deixar-lo al centre i l’altre és el justificant de pagament pel client.

11.- L’horari de funcionament d’aquest sistema serà de DILLUNS A DIUMENGE  LES 24H.

 

COBRAMENT DE REBUTS

 

El sistema de cobrament de Ia quota mensual del servei de menjador, és el següent: els rebuts es giren al banc (al compte indicat, no s’accepten altres formes de pagament), SEMPRE PER AVANÇAT, entre els dies 05 al 10 de cada mes (a excepció del rebut de SETEMBRE que es girarà del 18_al 22 de Setembre).. (En el cas de devolució del rebut bancari del mes en curs, es procedirà segons el protocol d’empresa, en el que es comunicarà via sms Ia devolució del rebut i s’indicaran les instruccions per tal de solventar-ho dins del mes en curs. En els casos en el que no es compleixi el plac, el servei de menjador quedarà suspès a partir de Ia data que s’informi mitjançant carta a l’usuari).

 

SISTEMA D’AVIS DE FALTES D’ASSISTÈCIA JUSTIFICADES

 

Us recordem que NO s’ha de trucar a l’oficina per avisar de les faltes.  El procediment a seguir és el següent:

 

Si el vostre fill/a ha faltat al menjador, el dia que el nen/a es REINCORPORI al servei, s’ha de deixar una nota a Ia bústia del menjador amb tots els dies que ha faltat, amb el nom i cognoms de l’alumne, curs i signatura del pare/mare si no es deixa Ia nota a Ia bústia NO es descomptarà. Aquestes faltes justificades amb nota, es descomptaran del rebut següent.

 

Les faltes d’assistència del mes de Juny, generen un saldo a favor de l’usuari quo romandrà al compte i es descomptarà del rebut del mes de Setembre o be, poden trucar al Dep. de Crèdits Ia primera setmana de Juliol, i sol.licitar Ia devolució per transferència.

 

En els casos do nens/es becats no es descompta cap falta d’assistència (encara que és obligatori justificar-ho per tel d’informar de l’assistència del nen/a als organismes que gestionen aquestes ajudes).

DESCOMPTES PER SORTIDES I COLÒNIES:

En els casos de sortides colònies:  els  nens/es  que  no tenen  contractat  el servei  de  picnic, es  descomptarà ’import pertanyent a la matèria primera, I també es descomptarà del rebut del mes següent.

Els picnics es gestionen directament des de la figura del coordinador/a del centre, no des de l’oficina.

 

CASOS DE DIETES Especifiques PER UN DIA CONCRET

En el cas de necessitar una dieta especifica per un dia concret, s’ha de deixar nota a la bústia el mateix dia no s’ha de trucar a l’oficina per avisar-ho’.

 

MODIFICACIONS  (ALTES, BAIXES I PATRONS D’OS’)

S’han de comunicar les altes/baixes/modificacions mitjançant full per a tal efecte que us facilitaran al centre, servei de menjador. (Aquest ha d’anar signat pel tutor/pare/mare).  S’ha  de deixar  a  la  BUSTIA DEL SERVEI DE MENJADOR. (No s’admeten canvis ni altes, ni baixes per veu a per telèfon’). El retorn dels diners del rebut cobrat, es farà un cop es rebi el full esmentat.

 

PATRONS D’US MENSUALS:

Els calendaris mensuals s’han de comunicar via mail (natalia.comesserunion.elior.com) o deixant nota a la bústia del servei de menjador, corn a data límit el dia 25 de cada mes (si es fa posteriorment, els rebuts poden patir canvis i acumular-se al rebut posterior).

 

El període Mínim d’Alta d’un usuari és de 15 dies seguits, per necessitat de contractar més dies, s’han de comprar tiquets d’esporàdics.

 

Quan es tracti d’una BAIXA del servei, aquesta ha de ser per un període mínim de 15 dies, no s’accepta la reincorporació per períodes de menys dies i si es vol utilitzar el servei, haurà de ser mitjançant tiquets d’esporàdics.

 

Si  dubtes, amb el servei de menjador, podeu consultar amb la coordinadora  del centre o be enviant un correu a Natalia comes@serunion.elior.com.

 

CONSULTA DEL MENU A LA WEB

 

Mitjançant   a pagina web de www.serunion-educa.com,  podeu accedir a  consulta  del menú:

 

 

 

El password del seu centre escolar es: CTTEVP

 

Els convidem a consultar la resta de continguts i especialment els següents:

 

“Abrandant-ho a somer”: Oferint consells i altres informacions per gaudir d’una dieta equilibrada.

 

“Corner en casa”: Oferint trucs, idees i receptes per que els nostres fills mengin de tot en el esmorzar, berenar I sopar.

 

En el cas de voler fer alguna consulta relacionada amb el menú, poden utilitzar el correu: infoserunion.com

 

Esperem que I’informació facilitada els sigui d’utilitat, Agraïm la seva col·laboració per avençat, SERUNION,