La FaPaC rebutja la LEC aprovada per la Comissió d’Educació del Parlament i demana canvis al Ple.

  • El servei educatiu tal com queda definit trenca amb el model del Pacte Nacional per l’Educació en no obligar els centres educatius integrats al compliment d’una escolarització equilibrada així com a principis bàsics com l’escolarització mixta.
  • La llei no garanteix que les necessitats d’escolarització seran satisfetes amb una oferta pública suficient, deixant la porta oberta a subvencions a iniciatives privades al batxillerat i a la formació professional de grau superior.
  • La FaPaC lamenta aquest resultat globalment negatiu en front d’altres aspectes positius que conté la llei en referència als centres públics, com ara l’enfortiment de les eines de gestió per a les direccions, l’extensió de la capacitat d’autonomia i la millora dels mecanismes d’avaluació.

Demanem que el Ple del Parlament de Catalunya introdueixi canvis perquè la llei:

  • extableixi controls perquè els centres integrats al servei educatiu garanteixin una escolarització equilibrada.
  • garanteixi que les necessitats d’escolarització se satisfaran amb una oferta pública suficient.

La FaPaC exigeix que les polítiques educatives que s’articulin al voltant del nou marc legal que defineix la Llei d’Educació de Catalunya impliquin un suport decidit als centres públics d’educació, l’única garantia que el nostre país compti amb un sistema públic de qualitat que pugui assegurar la igualtat d’oportunitats educatives per a tota la població. Així mateix, la FaPaC exigeix una aplicació decidida de mesures que assegurin que cap alumne és discriminat en centres educatius amb una alta concentració d’alumnat amb necessitats educatives.

Podeu trobar més informació a la següent adreça: http://fapac.net/node/4708