ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE DESEMBRE 2017

Lloc de reunió Biblioteca de l’escola
Dia 01/12/2017
Hora inici/fi 17:00h –  19:00h.

Assistents:

Nom Càrrec
Josep LatorrePere Badia

Eva de las Heras

Xavier Jané

Vanessa Santos

Pere Corella

Imma Cobo

Haritz Ferrando

Maria Rodriguez

Valentina Rivera

Alba Aroztegui

PresidentVice-President

Tresorera

Sercretari

Vocal Extraescolars

Vocal menjador

Vocalia d’administració

Vocal camí escolar

Vocal de Festes

Vocalia de festes

Vocalia de tresoreria

 

A més, han assistit els següents socis de l’Ampa: Sandra Lòpez, Marçal Botey, Eva Garcia, Judit Cazorla, Raquel Salvador, Merche Montes, Maria Boncompte, Arnau Monterde, Isabel Moncunill, Quim Preixens.

Cal destacar que, tot i oferir canguratge a les famílies, només  han assistit, a banda dels membres de la Junta, 7 famílies de l’escola, en una reunió molt important pel futur de l’associació.

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea general
 2. Balanç i informe econòmic del curs 2016-17
 3. Relleu càrrec Vocalia de Festes
 4. Resum tasques/objectius de l’actual Junta
 5. Presentació i aprovació de la proposta econòmica i de funcionament per al curs 17-18
 6. Finalització del mandat de l’actual Junta al final d’aquest curs escolar.
 7. Proposta de creació d’una comissió de seguiment de les places de IES.
 8. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior:

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea Ordinària del dia 10/11/16.

 1. Balanç i informe econòmic del curs 2016-17:

El resultat econòmic del darrer curs ha estat millor del previst per diferents motius:

 • Número de socis superior al curs anterior.
 • Disminució de despeses en festes: Per motius de la pluja no es van fer el Tió i Carnestoltes
 • Camí Escolar:  En el darrer curs s’han compartit les despeses amb les Ampes d’altres escoles de Terrassa, fet que ha permès gastar molt menys del previst.
 • Hort Urbà: El darrer curs gairebé ha estat sense ús.

En resum, el resultat del curs 16-17 ha estat de 2.400 eur. (hi ha un parell de factures pendents per un import total d’uns 330 eur.). El saldo actual és de 5.000 eur.  (Es recorda que segons els estatuts de l’associació i, tal i com es va aprovar en una Junta, es va constituir una reserva de 3.000 eur. per poder fer front a possibles imprevistos o despeses extraordinàries).

 1. Relleu càrrec Vocalia de Festes:

La Maria Rodriguez deixa el càrrec de Vocal de Festes i es presenta la Valentina Rivera per ocupar el càrrec.  S’efectua la votació i s’accepta per unanimitat.

 1. Resum tasques/objectius de l’actual Junta:

L’actual Junta es va marcar uns objectius de millora de certs aspectes que es detallen tot seguit:

 • Estabilitat econòmica: S’ha aconseguit millorar els comptes i constituir una reserva suficient.
 • Manual de Procediments: S’ha redactat, per part de cada vocalia, un manual de funcionament de cada àrea perquè pugui ser útil per  les properes Ampes.
 • Relació Ampa-Direcció: Es fan reunions trimestrals i es manté una bona relació i sintonia.
 • Extraescolars: S’han realitzats canvis d’empreses i s’han introduït noves activitats dins de la graella.
 • Vocalia Administració: Control i actualització BDD, control activitats extraescolars de migdia, múltiples tasques administratives,…….
 • Menjador escolar: S’ha millorat l’enllaç entre AMPA/Direcció/empresa menjador.
 1. Presentació i aprovació de la proposta econòmica i de funcionament per al curs 17-18:

Es presenta un pressupost per l’actual curs escolar gairebé igual al del curs passat.

A dia d’avui ja tenim 218 socis a l’Ampa, i el pressupost en preveu 217.

La única partida que s’ha incrementat és la de Festes i, segurament, s’hauran de destinar més diners en motiu dels actes i/o activitats per celebrar el desè aniversari de l’escola.

Es preveu un resultat de 1.900 eur. positius.

 1. Finalització del mandat de l’actual Junta al final d’aquest curs escolar:

El Josep Latorre explica que l’actual junta de l’Ampa finalitza el seu mandat al acabament del present curs escolar. S’han enviat dues notes a tots els socis de l’Ampa explicant aquesta situació i per solicitar als pares i mares de l’escola que es presentin per la constitució de la nova Junta. Els càrrecs mínims necessaris són els de President, Vice-President, Tresoreria i Secretaria, tot i que també deixaran el seu càrrec les vocalies de extraescolars, camí escolar i menjador. A dia d’avui només s’ha rebut un mail amb una persona interessada en formar part de l’Ampa.

La idea de l’actual Junta es poder fer un traspàs de funcions amb el nous membres coincidint amb la finalització del present curs per intentar facilitar les coses i explicar el funcionament de les diferents àrees (tot i que, com s’ha comentat anteriorment, s’ha redactat un manual de procediments de l’associació).

De moment, cap dels pares i mares assistents a l’Assemblea estan interessats en assumir els càrrecs.

En els propers mesos es tornaran a enviar comunicats als pares i mares per intentar animar-los a fer-se membres de la Junta.

En cas de no obtenir voluntaris, s’hauran de començar a prendre diferents mesures, com per exemple, suspendre el Casalet i Casal d’estiu i, si seguim amb aquesta situació, la realització d’activitats extraescolars pel curs 18-19.

Evidentment, esperem no haver d’arribar a aquesta situació i que hi hagi moltes pares i mares voluntaris pel bé dels nostres fills.

 1. Proposta de creació d’una comissió de seguiment de les places de IES:

El curs passat, no hi havia suficients places disponibles als dos instituts adscrits a la nostre escola. Finalment, per resoldre aquest problema, i contra el criteri dels dos instituts, es va crear un bolet a cadascun d’ells per resoldre puntualment aquest problema.

Però aquesta solució és només puntual i, aquest any i els vinents tornarà a haver-hi aquest problema estructural de manca de places disponibles a la zona en qüestió.

Des de l’Ampa creiem que s’hauria de constituïr una comissió per fer el seguiment d’aquest tema, reunir-nos amb altres Ampes amb la mateix aproblemàtica i adreçar-nos a al Servei d’Educació de l’Ajuntament per plantejar el problema i veure quines solucions tenen previstes.

Es presenten tres persones voluntàries per formar part d’aquesta comissió: Judit Cazorla, Isabel Muncunill i Vanessa Santos.

El tema és decidir què volem  (escollir institut per escola adscrita, per zona escolar,…..) , presentar-ho al Consell Escolar i a l’Ajuntament i veure quines son les millor alternatives per solucionar el problema.

 1. Torn obert de paraula:

–          Plaça de la convivència: és un projecte de millora de l’entorn de la nostre escola, presentat per l’actual Junta que no va obtenir els vots necessaris per poder realitzar-se. S’explica que es seguirà intentant la seva realització per altres vies que permet l’Ajuntament però amb un termini més llarg.

–          Reunió Ampa-Direcció: seguint amb les reunions trimestrals, el passat dilluns es va fer una nova reunió amb la Direcció de l’escola. El tema principal que es va tractar va ser la celebració del 10è aniversari de l’escola. Es va fer un llistat de propostes, que es detallen a continuació i, properament, l’Ampa enviarà un comunicat per que els pares i mares puguin presentar les seves idees i propostes. Al llarg del proper mes de gener es decidirà la opció o opcions escollides. Les principals propostes comentades son:

 • Fer un Gegant
 • Dia sencer d’activitats a l’escola: Tub d’assaig, extraescolars, ……

Acords

–              Aprovació de l’acta de l’Assemblea Ordinària de l’any passat.

–              S’aprova el balanç econòmic del curs i el pressupost del curs passat.

–              S’aprova el nou càrrec d e la vocalia de Festes

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del president.

El secretari, Vist-i-plau                                                          (segell de l’AMPA) El president,